Integritetspolicy - develoq AB

I den här integritetspolicyn beskriver vi hur develoq AB, org. nr 556904-4018 (”develoq”), behandlar dina personuppgifter. Syftet är att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss. Policyn gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och bild, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter.

En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig
Develoq är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Develoq ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e post, chat eller direkt på någon av våra mässor eller annat sätt.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Personuppgiftsbiträden och underbiträden
Develoq använder personuppgiftsbiträden till några av våra tjänster. Ett personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Vi förbinder oss att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden för att säkerställa att de följer GDPR. I de fall våra personuppgiftsbiträden, i sin tur, har underbiträden, skall underbiträdesavtal vara upprättade.

Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra tjänster, testa/använda våra hemsidelösningar eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.
Vi samlar in information från/om dig:

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Den insamlade informationen vid beställning av tjänster kan inkludera ditt namn, din e-postadress (alternativt din företagsepostadress), ditt eller företagets telefonnummer, företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till dig (alternativt företaget) och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Användning av information
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som kontaktas av oss.

Som personuppgiftsansvarig har Develoq ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa. Develoq behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av behörig personal på Develoq och i vissa fall av Develoqs personuppgiftsbiträden eller underbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

Överföring till tredje land
Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Develoq strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Develoq arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. 

Hur används cookies?
Våra cookies förbättrar tillgången till våra webbplatser/webbtjänster och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Cookies är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Develoq AB använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på ett eller flera av följande sätt:

Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Develoqs hemsida.

Hur gör jag för att avsluta en prenumeration?
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning eller tjänst, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Alternativt tar du direktkontakt med oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång: På Develoq är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter. 

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Develoq och begära att få dem rättade. 

Rätt att bli bortglömd (raderad): Du kan begära att Develoq raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Develoq inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas, men inte därmed att få begäran uppfylld, t.ex. i de fall det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Develoq. Vi kommer då kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Develoq. 

Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Develoq kan neka. 

Rätt att framföra klagomål: Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Typ av personuppgiftsbehandling och rättslig grund för insamlande av data
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Develoq kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

I tabellen nedan ser du en förteckning våra olika typer av personuppgiftsbehandlingar, syften och rättslig grund mm. I de fall samtycke är rättslig grund gäller lagringstiden till dess att samtycke återkallas.

Personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Kategorier av registrerade

Rättslig grund

Lagringstid

Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler

Leverera varan/tjänsten

Kontakt, adress och faktureringsuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 1 år

Leverans av webbaserad tjänst

Upprättande av funktionalitet, kontakt och information

Kontaktuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 1 år

Registrering av användarkonto

Skapa ett konto för att ge tillgång till tjänster som kräver ett registrerat konto

e-postadress, inloggningsuppgifter, kontaktuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 1 år

Bilder för publicering på hemsidor

Information eller marknadsföring

Bild

Privatpersoner

Avtal, Samtycke

Avtalstiden + 1 år

Test av produkt/tjänst (demo)

Uppföljning av test av produkt

Kontaktuppgifter

Potentiella kunder

Intresseavvägning

90 dagar

Besök på hemsidan

Analys och uppföljning

Cookie, IP-adress

Hemsidebesökare

Intresseavvägning

 1 år

Anmälan till gratistjänster, (seminarier, webinarier, nyhetsbrev)

Leverera varan/tjänsten

Kontaktuppgifter

Kunder, Potentiella kunder

Avtal

Avtalstiden + 1 år

Direktmarknadsföring

Erbjuda varor/tjänster

Kontaktuppgifter

Kunder

Intresseavvägning

Avtalstiden + 3 år

Arbetssökande

Utvärdera och välja rätt person att rekrytera

Kontaktuppgifter

Arbetssökande

Intresseavvägning + Samtycke

Under rekryterings-processen + 6 mån (vid samtycke)

Leverantörsreskontra

Köpa vara/tjänst

Faktureringsuppgifter

Leverantörer

Avtal, Rättslig förpliktelse

7 år

Leverantörsregister

Kontakta leverantör vid köp/support

Kontaktuppgifter

Leverantörer

Avtal + intresseavvägning

Avtalstiden + 3 år

Kundärenden/Support

Loggning i ärendehanteringssystem

Kund och kontaktuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 3 år

Kontakt via telefon, chat

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Kontaktuppgifter, ljudinspelningar

Alla kategorier

Intresseavvägning

2 år

Kontakt via mail, sociala media

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Kontaktuppgifter

Alla kategorier

Avtal + Intresseavvägning

5 år

Lagring av data i molnet

För personuppgiftsansvariges räkning lagra data

Alla kategorier av personuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 30 dagar

Backup av lagrad data i molnet/lokalt

Säkerställa tillgång till data i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig förlust

Alla kategorier av personuppgifter

Kunder

Intresseavvägning

Avtalstiden + 1 år

Adressuttag för direktreklam

Marknadsföring

Adressuppgifter

Potentiella kunder

Intresseavvägning

90 dagar

Anmälan för nyhetsbrev

Kundblad, Kortnytt

e-postadress

Kunder

Avtal, Samtycke

Avtalstiden + 90 dagar

Överföring av kundfiler

Support

Uppgifter som ingår i programmen

Kunder

Avtal

Under tid supportärendet är öppet + 30 dagar, max 12 mån

Fjärrstyrning av kunddator

Support

Uppgifter som ingår i programmen

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 1 år

 

 

När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?
Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.develoq.se

Vem kontaktar jag vid frågor?
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vilka uppgifter vi sparar om dig eller vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan. Kontakt sker via följande kanaler:
Mailadress: info@develoq.se
Kundservice via telefon: 0705-608060

Ange att det gäller Develoqs hantering av dina personuppgifter så får du kontakt med rätt person hos oss.