PROCESSKARTLÄGGNING MÖJLIGGÖR ETT EFFEKTIVT FÖRBÄTTRINGSARBETE

Vi hjälper er att kartlägga och analysera era processer

PROCESSORIENTERING ”SNITSLAR” VÄGEN MOT EN EFFEKTIV VERKSAMHET MED HÖG KVALITET OCH HÖG KUNDNÖJDHET

Processkartläggning

Att ha ett processorienterat synsätt i verksamheten innebär i praktiken att varje process, delprocess eller aktivitet arbetar mot att skapa bästa möjliga ”output” för nästa process eller aktivitet. Det gemensamma för alla processer är att man strävar mot högsta möjliga kundnöjdhet, oavsett om kunden är nästa process/aktivitet eller om det är den externa slutkunden.

Resultatet av att arbeta processorienterat blir att alla funktioner i verksamheten arbetar tillsammans mot en nöjd slutkund. Risken om funktionerna inte arbetar processorienterat och tillsammans är att en eller flera funktioner fokuserar på sin egen effektivitet på andra funktioners eller processers bekostnad.

Genom att arbeta processorienterat:

  • Enas alla funktioner och processer mot ett slutmål, vilket förbättra förutsättningarna för nöjda kunder och högre lönsamhet.
  • Undviker man merkostnader för suboptimering genom att funktioner ”isolerar sig” och optimerar sig själva, på bekostnad av övriga funktioner/processer och inte minst slutkunden. 
  • Skapas bättre förutsättningar för ständig förbättring
  • Byggs en positiv förbättringskultur

Vi hjälper er att kartlägga och analysera era processer samt bygga en gemensam struktur för ständigt förbättringsarbete.

Vi kan också hjälpa er med projekt för processförbättring. Vi samlar ett antal nyckelpersoner från olika processer och identifierar brister, risker och möjligheter. Vi arbetar med kulturen i de olika processerna och förbättrar kommunikationen dem emellan.

Att en process levererar undermåligt till en annan process beror ofta på att man inte vet vilka krav och behov mottagarprocessen har, vilken process som faktiskt är kund, eller hur outputen på bästa sätt bidrar till en nöjd slutkund.

En annan möjlig orsak är att styrningen verksamheten är funktionsbaserad och att de olika funktionerna har mål som inte gagnar helheten och kvalitetsnivån i slutleverans till slutkund.

Vi hjälper er att lägga om fokus till helhets- och processperspektiv samt att optimera kvaliteten i er leverans till slutkund.