ONÖDIGA FEL OCH BRISTER INNEBÄR OFTA STORA KOSTNADER

Genom effektiv avvikelsehantering kan kostnaderna sänkas.

HUR SAMLAR NI INFORMATION OM VERKSAMHETENS FEL OCH BRISTER?

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering är ett centralt verktyg i både kvalitets- och miljöarbete. Med hjälp av effektiv avvikelsehantering kan ledningen samla in värdefull och avgörande information om kostsamma fel och brister i verksamheten. Med hjälp av informationen kan betydande brister identifieras, riskberäknas och åtgärdas. 

Korrekt utförd avvikelsehantering leder vanligtvis till minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Genom grundorsaks-analys identifieras bakomliggande orsaker och rätt åtgärder kan vidtas, i syfte att förebygga att felen uppstår igen. Avvikelsehantering kan med fördel även användas för att förebygga tillbud och olyckor i alla verksamheter.

För att uppnå en effektiv avvikelsehantering rekommenderar vi att man jobbar med ett webbaserat verktyg. Vi samarbetar med Softmore solutions AB som har tagit fram ett effektivt system för avvikelsehantering, Softmore IMPROVE.

Vi hjälper er att anpassa verktyget till er verksamhet och utbildar personal och chefer i effektiv avvikelsehantering.