VI TILLHANDAHÅLLER DEN BREDD AV KONSULTTJÄNSTER SOM DU ÖNSKAR.

KONSULTTJÄNSTER FÖR EFFEKTIV VERKSAMHETSUTVECKLING OCH ISO-CERTIFIERING

Vi har lång erfarenhet av ansvar och utveckling inom flertalet olika verksamheter och vi har fokus på hög kvalitet i våra leveranser. 

VI UTFORMAR VÅRA KONSULTTJÄNSTER UTIFRÅN VÅRA KUNDERS BEHOV

Våra konsulttjänster - Du bestämmer vad du vill ha hjälp med!

Utbudet av konsulttjänster hos develoq är utformat så att du själv kan välja vad och hur mycket du vill ha hjälp med. Vi hjälper dig med hela certifierings- eller utvecklingsprojektet, från start till mål, eller enbart de delar du själv önskar eller har behov av.

Vanligtvis inleds våra uppdrag med ett projekt, t ex fungerar vi som stöd och bollplank från start fram till certifieringsrevision inom ISO-standarderna 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

Därefter är det vanligt att vi får ett löpande uppdrag med frekvens utifrån behovet hos vår kund. Det kan handla om allt från en dag i veckan till en i månaden, kvartalet eller halvåret.

Ledningssystem inför ISO-certifiering

Vi vägleder er hela vägen fram till ISO-certifiering. Tillsammans med er går vi igenom verksamheten och skapar en effektiv struktur för ständig förbättring.

GAP-Analys

Med GAP-analysen visualiserar vi vad som behöver göras för att leva upp till alla kraven i standarden. Därefter planerar vi för hur vi skall stänga "gapet".

Processkartläggning

Vi går igenom, analyserar och ritar upp era processer i ett tydligt flöde, identifierar framgångsfaktorer och risker samt lägger grunden för effektivt förbättringsarbete.

Intressent - och omvärldsanalys

Genom att tidigt identifiera de risker och möjligheter som förändringar i omvärlden innebär, skapar ni fördelar mot era konkurrenter.

Risk- och möjlighetsanalys

Att identifiera och hantera de risker och möjligheter som verksamheten står inför är en viktig framgångsfaktor. Vi hjälper er att hitta och införa rätt arbetssätt.

Kompetenskartläggning

Vi säkerställer att verksamheten har rätt kompetens, genom att identifiera kompetensbehov, som blir underlag för kompetensplanering och utbildningsplan.

Leverantörsutvärdering

Kvalitetsnivån hos våra underleverantörer påverkar vår kvalitetsnivå och våra kunders nöjdhet. Med rätt information kan vi ställa rätt krav på våra leverantörer.

Miljöutredning, miljöaspekter och miljöplan

Första steget i att minska negativ miljöpåverkan är att utreda vilken påverkan vi har idag, för att sedan planera åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.

Miljöutbildning

Kunskap och förståelse för miljöaspekter (t ex transporter och avfallshantering) är viktiga faktorer för att minska negativ miljöpåverkan.

Internrevision

Internrevision är ett viktigt led i förbättringsarbetet och ett bra sätt att mäta verksamhetens effektivitet och att identifiera både brister och risker.

Avvikelsehantering

Avvikelserapportering är en av de viktigaste källorna för att identifiera, analysera och minimera kvalitetsbristkostnader i verksamheten. 

Laglista och lagefterlevnad

Det är oerhört viktigt att säkerställa att verksamheten följer lagar och föreskrifter. Ett effektivt och användarvänligt IT-stöd underlättar markant.